KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

Alva Donna Grup ünvanı iş bu sitede şirketler topluluğumuza dahil şirketlerin hepsini birden ifade etmek üzere kullanılan bir ünvandır. Alva Donna Grup şirketleri; Sitede ‘bilgi toplumu hizmetleri’ başlığı altında Türk Ticaret Kanunu 1524. madde gereği bilgileri verilmiş bulunan, ‘Alva Emlak Otelcilik İnşaat ve Ticaret A.Ş. ve Alva İnşaat Emlak Turizm ve Yatırım Ticaret A.Ş. ’ dir.

Alva Emlak Otelcilik İnşaat ve Ticaret A.Ş. işletmelerimiz;
Alva Donna Hotel, Alva Donna World Palace Hotel ve Shemall AVM  maliki ve işleticisidir.

Alva İnşaat Emlak Turizm ve Yatırım Ticaret A.Ş. işletmemiz;                                     

Alva Donna Beach Resort Hotel maliki ve işleticisidir.

a.Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği;

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “ALVA HOTEL GRUP’ un , iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, her hangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen otellerimizden herhangi biri ve herhangi bir sebebe ile iletişime geçen gerçek ya da tüzel kişilerin muhatabı ilgili otelimizin veya alışveriş merkezinin işleticisi olan ve gene yukarıda belirtilen grup şirketimizdir.

b.Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Kişisel verileriniz, Alva Donna Grup tarafindan verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağli olarak değiskenlik gösterebilmekle beraber ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acentalar, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Alva Donna Grup hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi, otellerimizi, alışveriş merkezimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Alva Hotel Grup’un herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Alva Donna Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Alva Donna Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Alva Donna Grup ve Alva Donna Grup ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Alva Donna Grup tarafindan yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Alva Donna Grup ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Alva Donna Grup insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme sartlari ve amaçları dahilinde yukarıda isimleri sayılan Alva Donna Grupa bağlı tüm şirketler tarafından ayrı ayrı işlenecektir.

  1. İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kisisel verileriniz; Alva Donna Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Alva Donna Grup ve Alva Donna Grup ile iş iliskisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Alva Donna Grup tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Alva Donna Grupa ait lokasyonların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Alva Donna Grupticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Alva Donna Grupinsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Alva Donna Grupa dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç.Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

d.KVKK 11. Madde kapsamında Veri Sahibinin Hakları,

Alva Donna Grup olarak KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
-KVKK 7.madde çerçevesinde kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ,
-Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Alva Donna Grup şirketlerinden hangisi muhatabınız ise onu ilgi tutarak “Boğazkent Mah. Mimar Sinan Cad. No:5 Serik / Antalya’ adresine ıslak imzalı olarak veya info@alvadonna.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.